begeleiding

Strategische vraagstukken, het ontwikkelen van een eigentijdse visie op onderwijskwaliteit, leren anders organiseren, passend onderwijs tot een succes maken, inspirerende missie en visietrajecten, ontwikkeltrajecten die de teamkracht versterken, leiderschapsontwikkeling en coaching. Wij zijn er voor scholen, besturen, samenwer-kingsverbanden en gemeenten. 

kwaliteitszorg

Je merkt dat kwaliteitszorg teveel het ding is van het management. Het huidige kwaliteitsinstrument voelt als log. Gaat teveel over voldoen en beheersing. Dat wil je graag anders. Meer doen met minder informatie. De reflectieve dialoog op elk niveau belangrijk maken. Onderwijsprofessionals eigenaar maken van kwaliteitszorg. Maak kennis met onze frisse kijk op kwaliteitszorg. 

interimdiensten

Acute problemen vragen om actie. Een zwakke school. Onderwijsresultaten die blijven tegenvallen.  Verstoorde communicatie. Imago dat onder druk staat. Een cultuur die dringend verandering behoeft. Een nieuwe directeur nodig, maar er zoveel op school.
Als in korte tijd veel meters gemaakt moeten worden, staan wij voor je klaar.

herregistratie

Je vindt het misschien een  verplicht nummer. Je bent meer van leren door doen. Je wilt je kostbare tijd efficiënt besteden. Het goede nieuws is dat je via ‘informeel leren’ het werken aan onderwijskwaliteit op je eigen school uitstekend kunt koppelen aan herregistratie. In onze trajecten is dat uitgangspunt. De school wordt er beter van, jij wordt er beter van.

Waar herken je dat Rijnlandse perspectief aan?

Vak-mens-schap centraal

Het vak weer teruggeven aan de onderwijsprofessionals.
Wat betekent dat voor de structuur en de cultuur, voor de aansturing, voor de kwaliteitszorg?


Gelijkgerichtheid

Voelt de visie als ieders persoonlijke keus? Werken we graag vanuit uitdagingen?
Gaat 80% van de overlegtijd vooral over het samen concretiseren van de visie? 

Aansturing

Is er een cultuur van ‘wie het weet, mag het zeggen?’ Moedigen we intelligente ongehoorzaamheid aan? Zijn we hitteschild voor de onderwijsprofessionals zodat zij zich kunnen focussen op wat er echt toe doet?

Kwaliteitszorg

Is informatie verzamelen vooral middel tot de reflectieve dialoog? Hoe gebruiken we informatie om leren op elk niveau zichtbaar te maken? Hoe past de informatie die we ophalen bij onze onderwijsvisie? Van wie zijn de ‘kijkwijzers’? 

Inspiratie

Als je kinderen het beste onderwijs gunt, blijf je nieuwsgierig naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Staan de luikjes naar buiten open? Durven we het gewone weer ongewoon te maken, bij onszelf en bij elkaar? Zien we nieuwe inzichten als kans om na te denken over wat voor ons goed vak-mens-schap inhoudt? 

Hier werden al veel scholen blij van.

I

lerende audits

Met onze lerende audits ben je van één ding verzekerd: teams ervaren ze als “eerlijk”, “de spijker op de kop” en “inspirerend”. In lerende audits staat het eigen verhaal van de school centraal. Auditoren leren om vanuit systeemdenken ‘lijstvrij’ op zoek te gaan naar wat kenmerkend is voor de organisatie. Een belangrijk middel in lerende audits is de reflectieve dialoog. Lerende audits dragen bij aan vergroting van autonomie van de onderwijsprofessionals. 


teamkracht trajecten

Er wordt vaak veel energie gestoken in veranderingen. Het verduurzamen van veranderingen blijken we toch nog vaak lastig te vinden. ‘Het is weggezakt,’ horen we niet zelden. Kenmerkend voor teamkracht trajecten is dat teamleden hierin de tools krijgen om te pendelen tussen doen en denken. Omdat de eigen praktijk centraal staat, is dit bij elk veranderonderwerp toe te passen. 


 missie en visie trajecten

‘Gewoon gaan lesgeven’ of nu eindelijk eens werk maken van ‘leren door nieuwsgierigheid’? Gaan we voor inclusief, pakken we dat thema kansenongelijkheid nu eens goed beet, worden we die hybride 4.0 school? Een goed missie visie traject sluit aan bij de eigenheid van het team, maakt wakker, schudt op en mondt uit in een gezamenlijk “verlangen”. Ons vraaggericht ontwerpkader biedt teams daarbij het stuur om samen betekenisvol te ontwerpen. 


rijnlands werken met instrumenten 

De eenzijdige focus op uitkomstgetallen zoals leeropbrengsten blijft verbazingwekkend. Een beetje bedrijf weet dat bij tegenvallende resultaten gekeken moet worden naar de kwaliteit van de processen. We zijn goed thuis in onderwijsresultaatmodellen maar we inspireren je graag om het begrip opbrengsten op een veel rijkere wijze in te vullen. Wordt iedereen in de organisatie blij van. En ook meer vak-mens. De leerkracht als uitstekende ‘kindsnapper’. En trek die lijn maar door naar directeuren en bestuurders. 

Zorgen dat het klòpt. Daar doen we het voor.

Rijnlands werken is simpel. Het draait allemaal om het vak-mens-schap van de onderwijsprofessional. Onderwijs weer teruggeven aan de mensen voor de klas. Dat vraagt iets van de strategie, de organisatieinrichting, de organisatieontwikkeling en het leiderschap. Rijnlands werken is het intelligente eigenwijs!